Het brief adres voor Dakloze is initiatief van De Stichting Recht! Om hulp te bieden waar dat kan.

Vergeet het clichébeeld van de alleenstaande clochard als dakloze.
Een dakloze is een mens die niet voldoende middelen bezit om zich een onderdak te kunnen veroorloven.
Het begint door een registratie (misdaad) van gemeente. Ik noem het een misdaad gezien burgers in rechten gelijk zijn in rechts subject aan rechtspersonen in burgerrechten en rechtspersonen via postbus registratie kunnen werken. De natuurlijk personen worden door de mens vertegenwoordigt  en deze mens heeft recht op zijn mensenrechten welke rechtspersonen niet hebben.

Er zijn meerdere oorzaken waardoor iemand een dakloze kan worden, zoals huisuitzetting (door (vermeende) schuld), zich onttrekken aan ouderlijk gezag (kinderen) of een echtscheiding. In gebieden waar werkloosheid welig tiert kunnen velen vaak geen werk vinden, waardoor zij bij gebrek aan een sociale uitkering  geen geld meer hebben om een woning te betalen.
In andere gebieden kan een dakloze wel werk hebben, maar dit werk brengt niet genoeg op om een woning te kunnen betalen. Als wel zijn er gebieden waar grote woning nood is gecreëerd de markt prijzen hoog te houden. Een ander probleem is als een ambtenaar besluit je ambtshalve uit te schrijven.

Een groot deel van de hedendaagse daklozen lijdt niet aan alcoholisme, verslaving, aan drugs of een psychische ziekte, maar zijn slachtoffer van het onbehoorlijk en misdadig bestuur van het systeem.
Veelal is dit veroorzaakt door dat zij in eerste instantie hun rechten van art 25 uvrm ontnomen is door ambtenaren die stellen dat de schendingen van mensenrechten die zij elke dag plegen gewoon hun werk is. Mede in beroepsdeformatie van het recht en geen idee hebben wat ze aanrichten door alleen maar hun werk te doen!

Daklozen komen vaak terecht in een vicieuze cirkel. Zonder bijvoorbeeld een telefoonnummer of permanent vast woon adres (zijnde een privaatrechtelijk zakelijk handels adres voor hun rechts- subject Natuurlijk persoon) kan een dakloze zonder dit adres vaak moeilijk aan een baan komen of een uitkering aanvragen. Bovendien kan het zijn dat een dakloze geen bankrekening meer heeft en ook niet meer kan openen om een eventueel salaris op te ontvangen. Zonder een vast woonadres geen inkomen en kan er geen  telefoonnummer, bankrekening enz worden verkregen. Door die registratiefraude word deze mens buiten de economische ruimte gesloten en van zijn recht art 1:1 BW uitgesloten.


LET WEL: een “woonadres” is iets anders als een “verblijfsadres”.

En mens verblijft waar hij/zij op dat moment is en zijn rechts subject burger is juridisch instrument van de mens in privaatrecht. Een burger is dus een juridisch entiteit op vast adres en dat is een postbus waar de mens zijn zakelijk handels post ontvangt. Dat kan overal ter wereld zijn.

Wij bieden een brief adres, als dakloze of thuisloze. Zo jij ook de mogelijkheid krijgt weer deel te nemen in het economisch verkeer.

Steeds vaker belanden (jonge) mensen  in het circuit van de daklozen. ‘Door de (vermeende financiële) crisis wordt het steeds moeilijker om een woning te vinden maar de gevolgen van de maatregelen op de vermeende corona crises leert ons ook iets anders. Al die mensen met administratieve banen die nu thuis werken maken ruimte voor oplossingen voor een aantal problemen die we daar mee zien verdwijnen files, co2 stikstof uitstoot, lucht verontreiniging en zo ook woning nood zijn met thuiswerken mogelijk opgelost.  Nu nog de lege kantoorpanden om zetten naar woningen de grote woningnood op te lossen.

Daklozen blijven buiten de boot vallen door dat ze niks kunnen zonder een brievenbus zijnde een zakelijk handels adres in het recht van Art. 1:1 BWBW – Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 1 – Artikel 1 1. stelt: Allen die zich in Nederland “bevinden”, zijn >vrij< en “bevoegd” tot het genot van de burgerlijke rechten.

Dit recht wordt ons slinks in regelgeving ontnomen.


Contact opnemen