Hallo wereld, Mensen en daaraan ondergeschikte Burgers.

Welkom bij De vereniging Ons Recht.

Wij leren, geven en handhaven je recht, dat doen we samen wandt samen staan we sterk, tegen het onrecht.

Vandaag vertel ik jullie iets over je burgerrecht! in de onaanvaardbare doorkruising van het recht! Ons menselijk recht is je grootste recht het is jouw meest omvattende recht, waaruit we kunnen handelen naar burgerrecht (RECHTSHANDELEN GENOEMD) maar dat niet verplicht zijn te doen. Dit recht is dan ook “privaatrecht” het is PRIVÉ het is een bevoegdheid die je als mens hebt. De wetstekst daar van stelt dan ook:
Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. (VRIJ EN BEVOEGD zijn de key woorden)
En daar mee dus ook dwang uitgesloten word: Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Bovenstaande is dus een stel regel die heel erg veel zegt, daar is dan iets van uitleg op nodig dat lezen we dan ook hier.
Ieder word geacht de wet te kennen: Dit om dat die in de basis simpel is Niet doodden, Niet stelen, Niet dwingen de rest is in welbevinden van overeenkomst PRIVÉ. (dat is je toetssteen te oordelen wat er gaande is!)

Het is zelfs strafbaar als men gedwongen word in burgerrechten te moeten gaan handelen.
Echter word deze zeer strafbare dwang elke dag door politiek verenigingen uitgeoefend jouw in hun verenigingen te binden. Ook dit is een schending van je mensenrechten als in art 20 lid 2 UVRM.
Hiervoor hebben we dan ook de vereniging opgericht ons te verenigen tegen dat onrecht jullie in je vrijheid van je menselijk recht te laten en je de gegeven rechten te laten gebruiken zo dat behoort te zijn. In jouw vrijheid van jouw recht in vrijheid van keus bij vrijheid van jouw wil zo wet dat ook stelt. Kennis is macht en samen staan we sterk.

Het feit dat we ALS MENS in een hoger recht verkeren blijk ook uit de hier volgende wetsteksten.

 1. Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.
 2. Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.
 3. Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

Het is dan ook de mens zelf die bepaalt bij zijn vrijheid van wil zijn rechts subject (juridisch instrument) Persona te gebruiken van uit zijn publiekrechtelijk mensenrechten in zijn privaatrechtelijk burgerrechten te stappen waar in er een rechtsgevolg optreed in de doorkruising van het publiekrechtelijk recht en het privaatrechtelijk recht. ook dat vinden we in de wetsteksten terug.

 1. Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.
 2. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte >>> wil <<< die zich door een verklaring heeft geopenbaard.
 3. Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil. (dit maakt dan ook de mondelingen overeenkomst JA IK WIL gelden in de wet)

Zo we begrijpen heeft de vrijheid van de mens alles met zijn wil, IETS TE DOEN of juist IETS NIET TE DOEN te maken met zijn recht, die keuze wel of niet te maken. JA = JA en NEE = NEE zo simpel is het dan, in jouw vrijheid van jouw recht, ja of nee te zeggen.
Het is net als SEX ja ik wil of nee ik wil dat niet, door gaan in dwang is dan ook zeer strafbaar. En ook die strafbaarheid van die dwang vinden we in de wet terug als strafbaar. En dat geldt voor iedereen geen uitzonderingen daar gelaten niemand staat boven de wet.

 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk >>op ieder<< die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.
 2. De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt “iets te doen”, “niet te doen” of “te dulden”, wordt gestraft met gevangenisstraf
 3. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
  1. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt “iets te doen”, “niet te doen” of “te dulden”;
  2. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

Zo we zien is het strafbaar iemand te dwingen iets te doen, iets niet te doen of die geen te dwingen die dwang te moeten dulden.
De dwang is dus van rechtswegen nietig zo als dat genoemd word. Het feit dat het verboden is maakt het dan ook strafbaar.
de vernietiging van het de inbreuken op je publiek rechtelijk en je privaatrechtelijk recht zo genoemd wederrechtelijk en onrechtmatig handelen heeft dan ook gevolgen in privaatrecht. waar in de handelingen nietig worden onder de daar gestelde voorwaarden van burgerrecht. 3×3=9 en ieder is vrij zijn eigen lied te zingen JA ik wil niet ik wil het niet> dus…….rechtshandelen is in privaatrecht gaan handelen wederrechtelijk is tegen de wil van die ander handelen .

 1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
  1. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
  2. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
  3. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

Dus DWANG IS VERBODEN: Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Geef een reactie