Jouw BURGERRECHTEN!
THE WORLD IS NOT BIG ENOUGH

The things we do best
Is tell you how it works.

Mensenrechten zijn publiekrechtelijke rechten schendingen, zijn strafbaar in strafrecht!

Burgerrechten zijn privaatrechtelijke rechten af te wijken van je mensenrechten, dat is privé! Het is persoonlijk, daardoor ben je IN PERSOON in je privaatrecht. Persoon komt van het latijn PERSONA wat letterlijk acteur / masker betekent! Je acteert als mens in een ander recht achter het masker.

Deze pagina legt je uit hoe dat zit en hoe dat werkt en welke rechten in de wet dat gegeven beschrijven. Zakelijk handelen is dus privaatrechtelijk handelen en is daarin dus civiel dus je burgerrechten.

Het concept van de burgerrechten werd in de 18e eeuw tijdens de Verlichting ontwikkeld door Europese filosofen, onder wie Locke in Engeland, Rousseau, Voltaire, d’Holbach en Diderot in Frankrijk en Beccaria in Italië. Erkenning kregen de burgerrechten tijdens de Franse Revolutie, hoewel ook eerder en elders in Europa daartoe aanzetten waren gegeven.

Civiel recht

Civiel recht komt van de code Napoleon de burgerrechten werden dus door napoleon ingevoerd.
Napoleon besloot in 1806 een eind te maken aan het Bataafs Gemenebest, omdat hij een sterk gezag wenste in de strategisch gelegen Nederlanden. De Nederlanden waren toen “de lage landen” en Bataafse republiek. De Lage Landen of de Nederlanden verwijst naar de laagvlakte in Noordwest-Europa die het stroomgebied vormt van de beneden-Rijn, de beneden-Maas en de Schelde.
In het bijzijn van de Bataafse delegatie werd Lodewijk Napoleon in Parijs tot vorst van het Koninkrijk Holland benoemd. Louis was nu: “Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon door de genade Gods en de constitutie des rijks Koning van Holland, connétable van Frankrijk”.

Direct na zijn aankomst in Holland in juli 1806 pakte Lodewijk de codificatie aan. De codificatie moest een einde maken aan de grote diversiteit in wetgeving en rechtspraak in Nederland. Het oorspronkelijke ontwerp voor een eerste Nederlands strafrecht-wetboek, het Lijfstraffelijk Wetboek van 1804, werd voltooid en in 1809 als Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland vastgesteld. Hierin werd onder meer eigenrichting (of eigenrigting in de toenmalige spelling-Siegenbeek) als afzonderlijk delict strafbaar gesteld.
De Code Napoléon is sinds de herpublicatie in 1807 de benaming voor de Code civil, het Franse burgerlijk wetboek uit 1804 dat veel navolging vond. In dit wetboek werd het privaatrecht van Frankrijk overal gelijkgesteld en gecodificeerd.

De koning kreeg van zijn broer, keizer Napoleon, de opdracht om in Nederland de Franse Code civil, het burgerlijk wetboek, in te voeren. Maar dat deed hij niet. Er kwam in 1809 een Wetboek Napoleon, ingericht voor het Koningrijk Holland, dat weliswaar geïnspireerd was door het Franse voorbeeld, maar veel eigen vaderlandse wetgeving kende. Daarmee toonde Lodewijk Napoleon baas in eigen huis te willen zijn. Hij werd hierin van harte gesteund door de vaderlandse juristen.

Napoleon voert de achternaam in Nederland in!

Op 18 augustus 1811 werd iedereen in het Koninkrijk Holland door de regering van Napoleon Bonaparte opgeroepen om een achternaam te laten registreren bij het gemeentehuis. Dit was nieuw in Nederland.

Het belang van de privaatrechtelijk zakelijk handels naam (achternaam) ten opzichten van de voornaam was de scheiding tussen publiekrechtelijk mensenrecht voornaam (je geboorte naam) en de akte in bevoegdheid van anders handelen in privaatrecht op je achternaam. zo je recht van art 1:1 BW stelt. Meer hier over na de video in deze verklaring van het burgerrecht.

Dus wat is dan jouw recht zakelijk te handelen in privaat burgenrecht?

De mens is vrij onder het mensenrecht die vrijheid word in burgerrechten dan ook doorgezet! Jouw mensenrecht is daarmee een meer omvattend recht dan je ondergeschikt burgerrecht. in je vermogen als weldenkend mens zelf te bepalen in hoeverre je zaken wenst te doen en met wie je dat wenst te doen zijn er je fundamentele rechten als persoon vast gelegd in een aantal wetsartikelen.eerst is natuurlijk je gelijkheid beginsel in recht gelijk aan dat van ieder ander hoogste positie de nummer 1 van de grondwet! art 1 GWzo ook nummer 1 in burger wet boek nummer 1 Art 1:1 BW dat stelt:
Artikel 1
lid 1.
Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
lid 2.
Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
 Vanuit die rechtspositie kun je dus gaan handelen in privaatrecht, dat moet je dus helemaal zelf weten dat is dan privéJou wil dat te doen is dus je vrijheid dat ook te willen doen!3×3=9 en ieder zingt zijn eigen lied is wat we op de kleuterschool daar dan over mee hebben gekregen.3×3=9 vinden we dan ook in art 3:33 BW dat stelt: Boek 3 Artikel 33 BW
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

 Het is net als sex ja ik wil of nee ik wil niet.
het recht om nee te zeggen is dus ook aan jouw zelf.
Dwang is verboden en zwaar strafbaar. LINK:>> Meer weten over je mensenrechten?
We leven in een valse wereld waar je elk moment bedonderd word hier een stuk hoe dat te voorkomen LINK:>> Met uit leg van rechter op je burgerrechten

En hier leg ik dan nog even het verschil van je voor en achternaam uit

De geschiedenis in 2 korte video’s

Eigenlijk begint alles van de hervormingen bij de Franse revolutie. Dus laten we daar ook maar beginnen, “de tijd van de verlichting”. 2 korte video’s snel door de geschiedenis heen te lopen.