NIET STEMMEN EN AANGEVEN DAT JE JE MACHTIGING WEIGERT TE GEVEN?

Hierbij een Juridische Kennisgeving stemrecht geen machtiging afgegeven 2021.

Copy en past de onderstaande tekst en vul je gegevens in.

PAGINA ! KOPTEKST >> Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar

Géén brief

Heden, op data maart 2021, is deze kennisgeving door ondergetekende gericht aan de Ministers, de Kamervoorzitters van de Staten Generaal, de voorzitters van alle politieke partijen, de Kiesraad, de Provinciale Staten en de burgemeester van de Gemeente jouw gemeente. Indien geen deugdelijke rechtsgeldige weerlegging van deze kennisgeving door de persoonlijk geadresseerden binnen 6 weken na dagtekening is ingebracht, dan zal het gestelde in deze kennisgeving onherroepelijk bekrachtigd zijn.

plaatsnaam, data maart 2021

Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar, tegen uw ongebreideld besluiten en handelen in strijd met wet en recht;

U heeft in uw bestuurlijke verantwoordelijkheid besluiten genomen en neemt tot op heden besluiten die in toenemende mate mijn rechten in de wet schenden. Hierdoor worden mijn autonomie, gelijkheids-beginselen en zelfbeschikkingsrecht met deze onrechtmatige daden steeds meer ingeperkt. Zo ook u inbreuk maakt op mijn grondrechten mensenrechten en burgerrechten.

Dit noodzaakt mij tot het schrijven van deze Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar tegen:

al uw besluiten die in het verleden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zijn, al uw besluiten die in het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen worden en al uw besluiten die in de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zullen worden.

Ontoelaatbaar is dat:

 1. mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan kunnen geven of zij het wèl of nìet eens zijn met de handelingen die deze ‘volksvertegenwoordigers’ vervolgens gaan verrichten. De realiteit is namelijk dat verkiezingsbeloften nauwelijks worden nagekomen, terwijl de machtiging (de stem) juist op deze beloften en daarop afgelegde ambtseed gebaseerd was.
 2. instandhouding van het schuldslavernij-systeem (creatie van geld uit niets en daar rente over vragen door private banken) waarin het Nederlandse volk door misleiding, list en bedrog al generaties lang wordt afgeroomd van hun toegevoegde waarde.
 3. politici die ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed met hun beleid rechtsongelijkheid bevorderen, niet-levende rechtspersonen meer rechten toekennen in hun beleidsregels dan levende mensen, met de ongeoorloofde uitvoering van die beleidsregels hun mensenrechten grof schendend wat telkens verergerd zeker nu met die corona.

Dit maakt het voor mij moreel verwerpelijk en onmogelijk om u en uw organisaties op welke manier dan ook nog langer te steunen. Het is zelfs strafbaar als gesteld in art 140 sr

(optie keus) op (data) heb ik mijn STEMPAS bij notaris (naam te plaats) in bewaring gegeven, (reg. nummer). Ik heb er voor gekozen mijn stem voor mijzelf te houden, wat inhoudt dat niemand voor- of namens mij meer mag handelen. Ik heb mijn STEMPAS (optie geregistreerd)/bewaard als bewijslast dat u, noch uw vereniging, de machtiging te hebben gegeven om voor mij besluiten te mogen nemen. En verzeker mij in deze tegen uw vrijheid van mening in aanname op art 3:61 BW.

VOET TEKST

Issued under UCC I-207 jo. 1-103.6 (& I-308) jo. without prejudice, with reservation art 6 EVRM jo. art 30 UVRM Dit document is eigendom van ondergetekende; voornamelijk publiekrechtelijk mens, (voornaam) geboren uit de families (achternamen ouders), de houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren!

PAGINA 2 kop tekst Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar

Géén brief

Heden, op data maart 2021, is deze kennisgeving door ondergetekende gericht aan de Ministers, de Kamervoorzitters van de Staten Generaal, de voorzitters van alle politieke partijen, de Kiesraad, de Provinciale Staten en de burgemeester van de Gemeente jouw gemeente. Indien geen deugdelijke rechtsgeldige weerlegging van deze kennisgeving door de persoonlijk geadresseerden binnen 6 weken na dagtekening is ingebracht, dan zal het gestelde in deze kennisgeving onherroepelijk bekrachtigd zijn.

plaatsnaam, data maart 2021

 1. Ik heb hiermee het volledige gezag over mijzelf teruggenomen en ben daarmee ook het hoogste gezag over mijzelf zo ook in mijn bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te kunnen oefenen.
 2. Ik heb de hoogste macht in het bepalen van mijn wil, in mijn zelfbeschikkingsrecht en mijn autonomie en gelijkheids-beginselen.
 3. Ik heb de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn rechten in privaatrecht te handelen.
 4. Ik ben de gewettigd eigenaar/gebruiker van mijn familienaam.
 5. Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen.
 6. Ik sta onder geen beding enig mandaat / bevoegdheid / machtiging af aan een publiekrechtelijk lichaam / een persoon c.q. rechtspersoon / organisatie/ een politieke vereniging / stichting/een ANBI uit het publieke domein, etc. anders dan bij mijn wil.
 7. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving van clubs of verenigingen cq bedrijven verplichtingen op te laten leggen die mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden.
 8. Ik verleen aan niets en niemand het recht om via mijn privaat natuurlijke persoon mij te dwingen tot het aangaan van overeenkomsten in dwang van dienstverlening aante gaan en te betalen buiten mijn wil.

Dat is mijn besluit en niemand anders kan noch zal hierover zeggenschap hebben.

BEZWAAR MAAK IK BIJ VOORTDURING gezien het feit dat mijn levenstijd van 24 uur per dag en 365 dagen per jaar ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te nemen of alreeds heeft genomen. Om reden hiervan kan niet van mij in redelijkheid worden gevergd om al die besluiten in volledigheid te kunnen lezen, volgen of bij te houden, te kunnen begrijpen en verstaan om op verstandige wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die besluiten te kunnen maken. Niet alleen op alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt en/of voornemens is te nemen, is mijn ‘voortdurend bezwaar’ van toepassing. Zij is eveneens van toepassing op alle besluiten die reeds vóór mijn 18e levensjaar zijn genomen. Besluiten waarop ik destijds bezwaar had moeten maken, wat tevens onmogelijk is, gezien dat ook hierdoor mijn belang tot op de dag van vandaag wordt geschaad. Het is mij erom te doen alle tijd en gelegenheid te hebben om de besluiten uwerzijds en uw voorgangers, waarmee ik materieel en immaterieel benadeeld werd en word in mijn persoonlijke levenssfeer te identificeren, om de op dat moment handelende verantwoordelijken hiervoor alsnog hoofdelijk strafrechtelijk en / of civiel aansprakelijk te stellen,bij verdere benadeling van mij als mens publiekrechtelijk als ook in persoon.

Weten is nu geweten!

Voornaam. (GB datum en plaats) Vdf familienaam (als zakelijk handels naam persona)

Geef een reactie